hlavná stránka → vzory príloh na stiahnutie 
Audiovizuálny fond
Vzory príloh na stiahnutie:
Čestné vyhlásenie žiadateľa k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z audiovizuálneho fondu podľa čl. 7 ods. 5 Smernice Audiovizuálneho fondu na zamedzenie konfliktu záujmov č. VP AVF č. 4/2010 v znení zo 17. 8. 2010
Čestné vyhlásenie
(cestne_vyhlasenie_ziadatela.rtf 53KB)
V prípade, ak sa na Vás vzťahuje povinnosť priložiť k žiadosti napr. podrobný rozpočet alebo čestné vyhlásenie o autorstve, v prípade viacerých autorov čestné vyhlásenie o spoluautorstve projektu či písomné plnomocenstvo na podanie žiadosti, ktorým osoby zúčastnené na projekte splnomocnia žiadateľa na podanie žiadosti, môžete využiť vzory príslušných tlačív:

Vzory pre podrobný rozpočet na produkciu audiovizuálneho diela:
Vzor pre hraný film
(rozpocet_hrany.xls 60KB)
Vzor pre dokumentárny film
(rozpocet_dokument.xls 40KB)
Ak nepredkladáte podrobný rozpočet na produkciu audiovizuálneho diela vo formáte Moviemagic, Universal a iné, môžete použiť tento Vzor podrobného rozpočtu, ktorý je zostavený podľa štruktúry Rámcového rozpočtu. Predkladaný Vzor je len východiskovým podkladom, t.j. podpoložky uvedené pod jednotlivými hlavnými nákladovými položkami sú informatívne a môžete ich meniť, dopĺňať a prispôsobovať podľa Vašej potreby.


VZOR tlačiva pre PÍSOMNÉ PLNOMOCENSTVO:
Písomné plnomocenstvo
(plnomocenstvo.rtf 116KB)
Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde v prípade, ak sa na realizácii jedného projektu podieľa viacero subjektov, žiadateľom o dotáciu alebo pôžičku na tento projekt môže byť iba jeden subjekt so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je na tento účel písomne splnomocnený ostatnými zúčastnenými stranami. Napr. pri filmovej koprodukcii viacerých slovenských spoločností môže byť žiadateľom iba jedna spoločnosť, a preto žiadosť musí obsahovať písomné splnomocnenie, ktorým zúčastnené osoby na projekte (t.j. koproducenti ako potenciálni žiadatelia) splnomocnia žiadateľa na podanie žiadosti. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na festivaly prípadne na iné podujatia a aktivity, ak sa na ich realizácii podieľajú ďalšie subjekty so sídlom na Slovensku, ktoré by tiež mohli byť žiadateľmi o finančné prostriedky z fondu na ten istý projekt. Splnomocnenie nemusia vystavovať tie osoby zúčastnené na projekte, ktoré ani teoreticky nemôžu byť žiadateľmi na predmetný projekt (napríklad zahraniční koproducenti, spoluautori a pod.).


Vzor tlačiva pre ČESTNÉ VYHLÁSENIE O AUTORSTVE:
Čestné vyhlásenie o autorstve
(vyhlasenie.rtf 56KB)
Čestné vyhlásenie o autorstve alebo v prípade viacerých autorov čestné vyhlásenie o spoluautorstve projektu predkladá iba žiadateľ - fyzická osoba, ktorá je zároveň aj autorom/spoluautorom diela.

Postup: Súbory najskôr stiahnite a uložte vo svojom počítači, vyplňte tlačivá, podpíšte, opečiatkujte a priložte k žiadosti. Nezabudnite, že žiadosť sa predkladá fondu v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia). Spolu so žiadosťou v tlačenej podobe žiadateľ predkladá aj identickú elektronickú kópiu žiadosti a všetkých jej príloh na nosiči CD, DVD alebo inom nosiči s výnimkou diskety.
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2018 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.