hlavná stránka → zoznam žiadostí → zobrazenie žiadosti 
Audiovizuálny fond
Naspäť na zoznam žiadostí

Zobrazenie žiadosti

číslo programu: 1.2.1 názov programu: Vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel
číslo: 667/2013-5/1.2.1 výzva č. 5/2013
projekt: ODKAZ MÓRICA BEŇOVSKÉHO stav: nepodporená žiadosť – neodporučená odbornou komisiou
žiadateľ: Združenie Mórica Beňovského typ príspevku: Dotácia
suma v EUR v % suma v EUR v %
celkové náklady: 20 927 100% zabezpečené: 5 869 28%
požadované: 12 548 59.96% plánované: 2 510 12%
schválený príspevok: povinné spolufinancovanie: 0 0%

poučenie popis projektu rámcový rozpočet hodnotenie zmluvy o žiadateľovi kredit žiadateľa mínusové body
POUČENIE ŽIADATEĽA
Pred pristúpením k vytvoreniu žiadosti je vhodné oboznámiť sa s príručkou k elektronickej registrácii žiadostí a prípadne so vzormi elektronických formulárov žiadosti.

Príručka k registrácii
(http://www.avf.sk/Libraries/In%C3%A9_dokumenty/prirucka_k_registracii.sflb.ashx)

Pred vytvorením a podaním žiadosti je nevyhnutné oboznámiť sa so zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde, Štatútom Audiovizuálneho fondu (VP AVF č. 2/2009), so štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na príslušný rok a s ďalšími vnútornými predpismi fondu, ktorými sú najmä

VP AVF č. 1/2012 Štruktúra podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2013
(http://www.avf.sk/support/structure2013.aspx)

VP AVF č. 9/2009 Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu,
(http://www.avf.sk/Libraries/...AD_VP_9_2009.sflb.ashx)

VP AVF č. 8/2009 Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu
(http://www.avf.sk/Libraries/.../VP_8-2009_Zasady_hodnotenia_ziadosti.sflb.ashx)

VP AVF č. 10/2009 Zásady poskytovania finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu
(http://www.avf.sk/Libraries/.../VP_10-2009_zasady_poskytovania.sflb.ashx)

Žiadateľ je povinný zaregistrovať sa v Registračnom systéme fondu a vo svojom používateľskom profile uviesť požadované údaje. Údaje z profilu žiadateľa sa automaticky prenášajú do tlačeného výstupu jednotlivých žiadostí, ktoré žiadateľ vytvára a registruje v systéme. Preto je potrebné tieto údaje priebežne aktualizovať, aby zodpovedali skutočnosti v čase podania žiadosti. Žiadateľ zodpovedá za správnosť uvedených údajov a za ich priebežnú aktualizáciu aj po podaní žiadosti.

Jednotlivé žiadosti môže žiadateľ priebežne vytvárať, ukladať ich v systéme ako rozpracované, vrátiť sa k nim neskôr a editovať nové údaje. Keď žiadateľ vyplní kompletnú žiadosť aj s prílohami, zaregistruje ju v systéme. Po uskutočnení konečnej registrácie žiadosti už nie je možné túto žiadosť v systéme editovať.

Vytlačený a žiadateľom podpísaný formulár žiadosti z elektronickej registrácie spolu so všetkými prílohami, ktoré nie sú pripojené k elektronickej registrácii žiadosti v informačnom systéme, žiadateľ predkladá fondu v jednom tlačenom vyhotovení (originál) a v jednej digitálnej kópii na nosiči dát CD, DVD alebo jednotka USB flash. Audiovizuálne záznamy sa predkladajú osobitne spolu s vytlačeným originálom žiadosti na DVD nosiči v počte kópii podľa počtu členov odbornej komisie, ktorá ho bude posudzovať. Vytlačená žiadosť, ktorú žiadateľ doručí fondu, sa musí zhodovať so žiadosťou, ktorú žiadateľ zaregistroval v registračnom systéme. Registrácia žiadosti v systéme nenahrádza doručenie žiadosti v tlačenej podobe. Pre doručenie žiadosti preto nie je rozhodujúci termín jej registrácie v systéme, ale dátum odoslania, resp. doručenia vytlačeného a žiadateľom podpísaného originálu žiadosti.

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu sa môžu podávať počas celého obdobia určeného vo výzve
  • osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu,
  • doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.
Pre posúdenie toho, či bola žiadosť doručená v termíne určenom fondom, je pri osobnom doručení alebo pri doručení kuriérom rozhodujúci dátum doručenia žiadosti kancelárii fondu, pri doručení poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Na žiadosti doručené po termíne uvedenom v tejto výzve Audiovizuálny fond neprihliada.

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

Ako žiadateľ o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu vyhlasujem, že som sa oboznámil s predpismi, ktoré upravujú predkladanie žiadostí a poskytovanie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu, akceptujem podmienky a postup predkladania žiadosti a sú mi zrejmé moje práva a povinnosti ako žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.

Zároveň vyhlasujem, že údaje, ktoré som uviedol v registrácii žiadateľa, sú úplné a pravdivé. Súhlasím so zverejnením vybratých informácií o mojej žiadosti prostredníctvom registračného systému a v rozsahu určenom Audiovizuálnym fondom.

x
Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2023 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.