hlavná stránka → príručka k registrácii 
Audiovizuálny fond

Charakteristika a základný návod k aplikácii VYÚČTOVANIE

1.                   

Aplikácia prináša flexibilnejší a prehľadnejší postup na vypracovanie vyúčtovania, jeho celkovú rekapituláciu a automatizované prepojenie na údaje v rozpočte projektu, ktorý je prílohou č. 2 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu.

 

Prístup k aplikácii elektronického vyúčtovania majú všetci registrovaní užívatelia systému je rovnaký ako pri registrácii žiadosti na adrese:

http://registracia.avf.sk

 

 

2.                   

Elektronické formuláre pre vyúčtovanie môže používateľ nájsť pri detailnom zobrazení každej svojej podporenej žiadosti. Po prihlásení sa do registračného systému (ďalej len „RS AVF“) sa zobrazí na obrazovke „Zoznam podaných žiadostí“. V zozname vyberte konkrétnu žiadosť kliknutím na tlačidlo „zobraziť“.

 

01.png

 

3.                   

Pre vyúčtovanie dotácie/štipendia  slúžia nasledovné karty elektronických formulárov: vyúčtovanie A.1, vyúčtovanie A.2, vyúčtovanie B, vyúčtovanie C, vyúčtovanie D.

 

 

3.1

·         formulár vyúčtovanie časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu             

o    formulár je určený na vyúčtovanie finančných prostriedkov (dotácie/štipendia) poskytnutých z Audiovizuálneho fondu v zmysle čl. 4 zmluvy s AVF. Do formulára sa automaticky generujú údaje (hlavné nákladové položky a sumy) z Rámcového rozpočtu vašej žiadosti

04.png

 

K hlavným nákladovým položkám, ktoré ste rozpočtovali v žiadosti, môžete postupne pridávať potrebný počet riadkov kliknutím na ikonu so znamienkom plus.  

 

 

Vysvetlivky a pokyny k jednotlivým bunkám sú uvedené pod tabuľkou a zároveň sa zobrazujú ako nápovede. Číselné hodnoty - sumy - vpisujte bez medzier medzi jednotlivými číslicami aj bez akýchkoľvek iných znakov (napr. „€“ a pod.).

 

3.2

·         formulár vyúčtovanie časť A.2 - vyúčtovanie povinného spolufinancovania projektu podľa zmluvy

o   formulár je určený pre prijímateľov dotácie z AVF v zmysle čl. 4 zmluvy s AVF na finančné vyúčtovanie iných zdrojov vynaložených na povinné spolufinancovanie projektu a je vyhotovený v rovnakej štruktúre ako formulár vyúčtovanie A.1

o    na prijímateľov štipendia sa nevzťahuje a preto sa im nezobrazuje v ponuke.

 

3.3

·         formulár vyúčtovanie časť B – prehľad financovania projektu z ďalších zdrojov (okrem prostriedkov AVF, ktoré sú predmetom vyúčtovania v časti A.1)

 

05.png

Formulár je určený na prehľad ďalšieho spolufinancovania projektu zo zdrojov uvedených v rozpočte projektu v zmysle čl. 4 ods. 8 zmluvy s AVF. Do formulára sa automaticky generujú údaje z Rámcového rozpočtu časť B. PLÁN FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA vašej žiadosti.

 

3.4

·         vyúčtovanie časť C - rekapitulácia vyúčtovania projektu

 

Formulár vyúčtovanie C je určený na rekapituláciu vyúčtovania projektu a prijímateľ v ňom edituje  iba položku v riadku č. 4 Skutočné celkové náklady na realizáciu projektu. Ostatné údaje sa automaticky generujú zo žiadosti a z predchádzajúcich častí formulárov potom ako ich vpíšete a uložíte.

 

1.       V 4. riadku uveďte celkovú sumu nákladov, ktoré ku dňu predloženia vyúčtovania evidujete na realizáciu projektu v jeho obsahovej, realizačnej a finančnej špecifikácii podľa zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu. Sumu uveďte v celých eurách a bez medzier medzi jednotlivými číslicami. Do celkovej sumy započítajte aj náklady, ktoré ešte neboli uhradené, ako aj náklady, ktoré na realizáciu projektu uhrádza iná osoba (napr. koprodukčný partner).

 

2.       Ak je predmetom žiadosti, zmluvy a vyúčtovania finančných prostriedkov z fondu iba jedna časť celého procesu realizácie projektu (napr. určitá fáza výroby AV diela), uveďte celkové náklady iba na túto časť.

 

3.       K uvedenej sume môžete uviesť komentár alebo vysvetlivky.

 

3.5

·         vyúčtovanie časť D - vecné vyhodnotenie projektu

Formulár tvoria textové polia a je určený na vecné vyhodnotenie projektu v zmysle čl. 4 ods. 7 zmluvy s AVF, podľa ktorého je prijímateľ povinný priložiť k vyúčtovaniu:

a)      správu o realizácii a výsledkoch projektu podrobne popisujúcu všetky etapy realizácie projektu,

b)      informáciu o naplnení predpokladov, ktoré prijímateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov,

c)       vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho realizácii,

d)      dokumenty, resp. iné vecné výstupy požadované zmluvou na vecné vyhodnotenie projektu.

 

4.                   

Každý formulár vyúčtovania dotácie môžete vypĺňať priebežne (nezávisle na ostatných) a ukladať v RS AVF kliknutím na tlačidlo „Uložiť bez zaregistrovania“.

5.                   

V prípade potreby môžete vzor každého tlačiva vyúčtovania vygenerovať samostatne kliknutím na „Kontrolný výtlačok“. Rovnakým spôsobom si môžete vygenerovať priebežný stav vášho vyúčtovania, ktoré ste uložili v RS AVF.

 

6.                   

Ak ste s vypĺňaním skončili, môžete príslušný formulár vyúčtovania zaregistrovať. Následne budete môcť vygenerovať jeho tlačenú verziu.

 

UPOZORNENIE - po zaregistrovaní formulára už nie je možné uskutočniť jeho ďalšie úpravy.

Po zaregistrovaní sa príslušný formulár automaticky sprístupní v štatistikách pre verejnosť podľa rozsahu údajov určených fondom.

 

7.                   

Vyúčtovanie dokončíte kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať, ktoré sa nachádza v spodnej časti každého formulára.

UPOZORNENIE - každý jednotlivý formulár vyúčtovania je potrebné zaregistrovať samostatne.

8.                   

Po zaregistrovaní jednotlivých elektronických formulárov vyúčtovania môže prijímateľ v systéme jednoducho vyhotoviť tlačový výstup, ktorý slúži ako doklad o vyúčtovaní. Povinnosť doručiť kancelárii fondu vytlačené a prijímateľom podpísané formuláre vyúčtovania (ako tlačový výstup z elektronickej aplikácie) spolu so všetkými povinnými prílohami ostala nezmenná.

 

9.                   

Vytlačené a prijímateľom podpísané formuláre vyúčtovania z elektronickej registrácie spolu so všetkými povinnými prílohami prijímateľ predkladá fondu v jednom tlačenom vyhotovení (originál), ktorý je povinný doručiť v termíne určenom zmluvou:

·         osobne kancelárii fondu v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod v sídle fondu,

·         doporučenou poštou alebo kuriérom na adresu sídla fondu Grösslingová 53, Bratislava 811 09.

10.                

V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2023 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.