hlavná stránka → príručka k registrácii 
Audiovizuálny fond

Príručka k registrácii

Žiadateľ je povinný pred podaním žiadosti vytvoriť svoj profil (zaregistrovať sa) v Registračnom systéme fondu - „http://registracia.avf.sk“ a uviesť svoje základné údaje v štruktúre a v rozsahu podľa elektronického tlačiva určenom na registráciu žiadateľa.

Polia označené týmto symbolom (!) sú povinné.

 

I.   REGISTRÁCIA ŽIADATEĽA

 

Zvoľte si prihlasovacie meno a heslo. Zapamätajte alebo poznačte si prihlasovacie meno a heslo, lebo pod týmto menom a heslom sa budete prihlasovať do Registračného systému, vytvárať a registrovať žiadosti.

 

Postup pri registrácii žiadateľa uvádzame na príklade Audiovizuálneho fondu.

 

Po vytvorení prihlasovacieho mena a hesla a voľbe typu žiadateľa nasleduje vyplnenie údajov o žiadateľovi.

Upozornenie:  údaje o žiadateľovi je nevyhnutné odpísať identicky z dokladu o právnej subjektivite, t.j. výpisu z Obchodného registra, Živnostenského listu, stanov občianskeho združenia, zriaďovacej listiny a pod. Je potrebné rozlišovať veľké/malé písmená, medzery, bodky, čiarky, mäkčene (diakritiku).


Poznámka: IČO slúži zároveň ako identifikačné číslo žiadateľa a variabilný symbol pre všetky finančné operácie vo vzťahu k fondu. Pri osobách, ktoré nemajú IČO, systém automaticky vygeneruje ich identifikačné číslo pre účely registrácie.


Na záver sekcie údajov o žiadateľovi je potrebné vyznačiť hlavnú oblasť (oblasti) v audiovízii, v ktorých žiadateľ pôsobí a v ktorých bude žiadať o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu. Upozornenie:  žiadateľ, ktorý je podnikateľom, musí mať aj oprávnenie na výkon činnosti, na ktorú požaduje finančné prostriedky z fondu.


II.  PODANIE A REGISTRÁCIA ŽIADOSTI

Pred podaním žiadosti je žiadateľ povinný vykonať elektronickú registráciu každej žiadosti v Registračnom systéme fondu. Elektronická registrácia môže byť vykonaná na ľubovoľnom počítači pripojenom na internet prihlásením sa na internetovej adrese http://registracia.avf.sk a zadaním požadovaných údajov. Registrácia je ukončená automatickým pridelením registračného kódu žiadosti a vytlačením formulára žiadosti, ktorý systém vygeneruje po zadaní potrebných údajov. Upozornenie – po uskutočnení registrácie žiadosti už nie je možné žiadosť editovať.

Pri kliknutí na linku „podať žiadosť“ zobrazí sa prvá stránka obsahujúca Poučenie a informácie, ktoré je potrebné vedieť pred vyplnením samotného elektronického tlačiva žiadosti. Pozorne si text prečítajte a v prípade, ak súhlasíte – vyznačte políčko „Súhlasím“ a kliknite na tlačidlo „pokračovať”.

 

VÝBER PROGRAMU/PODPROGRAMU

V prvom kroku vyberte z ponuky podprogram, v ktorom chcete žiadať. Sprístupnené sú vám len tie podprogramy, pre ktoré ste oprávneným žiadateľom a ktoré sú obsiahnuté v aktuálnej výzve.

 

Po výbere programu/podprogramu budú nasledovať ďalšie kroky elektronického registračného tlačiva (informácie o žiadateľovi, popis projektu, rozpočet projektu, kontrola povinných náležitostí a ďalšie kroky, ktoré závisia od zvoleného programu). Medzi jednotlivými krokmi sa môžete pohybovať tlačidlami “naspäť” a “pokračovať”, prípadne kliknutím priamo na príslušný krok v hornej lište (takto sa však môžete iba vrátiť, kroky nasledujúce za aktuálnym krokom sú kvôli kontrole vypĺňaných údajov zablokované). V procese podávania žiadosti registračný systém umožňuje žiadateľovi v ktoromkoľvek kroku rozpracovanú žiadosť uložiť a prerušiť vypĺňanie. K rozpracovanej žiadosti sa môže vrátiť kliknutím na odkaz „zoznam žiadostí“ v navigácii na pravej strane. Následne sa žiadateľovi zobrazí okno so zoznamom žiadostí, kde sa už zobrazuje rozpracovaná žiadosť, do ktorej môže kliknutím vstúpiť/upraviť ju a dokončiť registráciu.

 

 

POPIS PROJEKTU

ŽIADATEĽ - základné údaje sa vyplnia automaticky z vašej registrácie žiadateľa a zobrazia sa iba v tlačenom výstupe žiadosti. Odporúčame ich skontrolovať a prípadne aktualizovať, aby žiadosť mohla byť bezodkladne postúpená odbornej komisii na hodnotenie. Informácie je potrebné doplniť o nasledovné údaje:

·        Kontaktná osoba pre tento projekt, email, telefón, fax: slúži na komunikáciu s fondom

·        Bankové spojenie: číslo účtu identicky odpísané z dokladu o zriadení účtu, t. j. zo zmluvy s bankou resp. z potvrdenia banky o vedení účtu. Uvádza sa len samotné číslo bez numerického kódu banky. Numerický kód banky : vyberte podľa ponuky.

 

Poznámka: Pred samotným vyplnením časti popis projektu vám odporúčame vopred si pripraviť nasledovné podklady, ktoré vám zjednodušia a urýchlia registráciu žiadosti:

·        Popis projektu, opíšte základné zámery a ciele z hľadiska umeleckého a tvorivého potenciálu, celkového prínosu pre audiovizuálnu kultúru v SR. Do elektronického formulára je možné vpísať text v rozsahu max. do 600 znakov. Podrobný popis uveďte v prílohe.

·        Cieľové skupiny (komu je projekt určený v rozsahu do 600 znakov)

·        Účel, prínos a očakávané výsledky z realizácie projektu (v rozsahu do 300 znakov)

·        Autorsko-realizačný tím (meno a priezvisko, email, telefón)

·        Časový a vecný harmonogram realizácie (v rozsahu do 600 znakov)

·        Doplňujúce informácie žiadateľa (v rozsahu do 600 znakov)

·        Základné parametre projektu (podľa vzoru tlačív pre jednotlivé programy a podprogramy)

·        Predchádzajúca podpora na tento projekt (v prípade, ak sa vás to týka, uveďte sumu všetkých dotácií z verejných financií, ktoré boli poskytnuté na tento projekt)

RÁMCOVÝ ROZPOČET PROJEKTU

Časť A tvoria náklady projektu, pričom v ľavom stĺpci sa uvádza celkový rozpočet, v pravom stĺpci požadované prostriedky.

Upozornenie: Vpisujte len číselné hodnoty bez medzier medzi jednotlivými číslicami a iných znakov (napr.: „€“a pod.). Hodnoty je potrebné uvádzať v celých eurách.

V jednotlivých nákladových skupinách je možné pridávať riadky pre účely podrobnejšej špecifikácie  nákladov. Ak sa pri niektorej položke nachádza text “(špecifikovať)“, je potrebné bližšie konkretizovať zvolenú položku, a to vpísaním textu do políčka, ktoré sa vedľa objaví. V prípade, že v ponuke nenájdete vami požadovaný druh nákladu, zvoľte položku „iné (špecifikovať)“ a potrebnú položku vpíšte do novovytvoreného políčka.

 

Časť B tvorí Plán finančného zabezpečenia, pričom v ľavom stĺpci sa uvádzajú plánované prostriedky, v pravom stĺpci zabezpečené prostriedky (v tomto stĺpci uvádzajte len tie finančné prostriedky, ktorých zabezpečenie viete doložiť).

Prostriedky požadované z Audiovizuálneho fondu sa v časti B neuvádzajú.

V časti C sa automaticky zobrazí požadovaný príspevok z Audiovizuálneho fondu, ktorý musí byť totožný s celkovou požadovanou čiastkou z prvej bunky pravého stĺpca v časti A (celková suma „požadované“).

Časť D je súčtom všetkých jednotlivých položiek z plánu finančného zabezpečenia a požadovaného príspevku z AVF. Časť D sa musí zhodovať s výškou Celkového rozpočtu pravého stĺpca časti A.

Riadok E je skúškou správnosti a v riadku sa musí zobrazovať nula. Ak je v tomto riadku hodnota vyššia ako nula, znamená to, že rozpočtované náklady sú vyššie ako rozpočtované príjmy. Ak je v tomto riadku hodnota nižšia ako nula, znamená to, že rozpočtované príjmy sú vyššie ako rozpočtované náklady. V oboch prípadoch je potrebné primerane upraviť nákladovú alebo príjmovú časť rozpočtu, aby sa výsledok v riadku E rovnal nule.

 

NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI  

Kontrolný list povinných príloh pozostáva z častí:

·         Povinných príloh a dokumentov k „Informáciám o žiadateľovi“

Povinných príloh a dokumentov k „Popisu projektu“ a k „Rámcovému rozpočtu projektu“ špecifických podľa typu žiadateľa a žiadosti pre každý podprogram, v ktorom nezabudnite vyznačiť tie prílohy, ktoré k žiadosti prikladáte.

Upozornenie: presný zoznam povinných náležitostí a príloh žiadosti upravuje Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu.

ZOZNAM ĎALŠÍCH PRÍLOH podľa bodu 3.15 metodického usmernenia, ktoré prikladáte:

V tejto časti môžete k žiadosti priložiť ľubovoľný súbor (napr. zvukovú ukážku vo formáte mp3, fotografie z minulých ročníkov podujatia a rôzne iné dokumenty, ktoré nie sú súčasťou elektronického registračného formulára, ale považujete ich za dôležité pre posúdenie vašej žiadosti). Táto časť žiadosti je nepovinná. (Môžete nahrávať dokumenty vo formátoch rtf, doc, xls, pdf, prípadne zvukové a obrázkové súbory. Maximálna veľkosť jedného súboru je 5MB, k jednej žiadosti môžete pripojiť najviac 3 súbory.)

 

KONTROLA ÚDAJOV

Predposledným  krokom registrácie žiadosti je kontrola správnosti údajov. Registračný systém vygeneruje elektronický náhľad vašej žiadosti.  V prípade, že sa v tomto kroku zobrazia nesprávne údaje, je potrebné vrátiť sa v žiadosti späť a tieto údaje opraviť. V prípade, že sú údaje v žiadosti správne, posledným krokom je zaregistrovanie žiadosti. Od momentu zaregistrovania žiadosti je žiadosť uzamknutá a nie je možné do nej vstúpiť/vykonávať zmeny.

Kliknutím na linku v červenom rámčeku sa vygeneruje žiadosť ako dokument v textovom formáte „rtf“. Odporúčame vám žiadosť najskôr uložiť, pretože žiadosť sa fondu predkladá v tlačenej a v elektronickej podobe so všetkými prílohami a až následne otvoriť a vytlačiť.


Vytlačený a žiadateľom podpísaný formulár žiadosti spolu so všetkými prílohami z elektronickej registrácie žiadateľ predkladá fondu v jednom tlačenom vyhotovení (originál). Prílohy, ktoré nie je možné pripojiť k elektronickej registrácii žiadosti v informačnom systéme, žiadateľ predkladá fondu v jednej digitálnej kópii na nosiči dát CD, DVD alebo jednotka USB flash. Audiovizuálne záznamy sa predkladajú vždy na DVD nosiči v počte kópií podľa počtu členov odbornej komisie, ktorá bude žiadosť posudzovať.

 

 

ADMINISTRATÍVNY POPLATOK

Registračný systém automaticky vypočíta a vyplní  sumu administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti, ktorá je podľa § 21 ods. 2 zákona  0, 1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 300 eur.

Ako variabilný symbol sa automaticky použije IČO, ktoré slúži ako identifikačné číslo žiadateľa. Pri žiadateľovi, ktorý nemá pridelené IČO, systém pri registrácii žiadateľa automaticky vygeneruje identifikačné číslo, ktoré sa automaticky použije ako variabilný symbol. Špecifický symbol automaticky vygeneruje registračný systém pri registrácii žiadosti.

Administratívny poplatok sa uhrádza bezhotovostne alebo vkladom na prevádzkový účet fondu: 2620224442/1100 (IBAN: SK22 1100 0000 0026 2022 4442) najneskôr k poslednému dňu určenému fondom vo výzve na predkladanie žiadostí.  Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku je povinnou prílohou žiadosti.

Po ukončení práce je potrebné, aby sa žiadateľ odhlásil z registračného systému.

Ak chcete neskôr podať ďalšiu žiadosť, nemusíte sa druhý raz registrovať, ale na hlavnej stránke si vyberiete možnosť:  prihlásenie existujúceho žiadateľa, kde zadáte svoje prihlasovacie meno a heslo.

V prípade technických problémov s používaním registračného systému kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.

Príručka k registrácii nenahrádza Metodické usmernenie na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu a ani iný vnútorný predpis Audiovizuálneho fondu.Voľba:
-úvodná stránka
-registrácia žiadateľa
-podať žiadosť
-príručka k registrácii
-príručka k vyúčtovaniu
-vzor formulára
-vzory príloh na stiahnutie
-prihlásenie žiadateľa
-zoznam žiadateľov
-zoznam žiadostí


Iné:
-stránka audiovizuálneho fondu


Kontakt:
Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461
E-mail: avf@avf.sk
 © aSc 2023 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme kontaktujte technickú podporu prostredníctvom e-mailovej adresy avfsupport@asc.sk, alebo telefonicky na číslach +421 2 544 11 841, +421 2 4425 2580, prípadne +421 905 723 841.